Previous slide
Next slide

LKPP Corporation Sendirian Berhad

Merupakan sebuah anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang  yang telah memulakan operasi pada 1hb Mac 1994. Aktiviti utama adalah dalam sektor perladangan dan pertanian yang melibatkan tanaman kelapa sawit, pemprosesan minyak sawit mentah, penternakan lembu daging dan tenusu, pemprosesan baja organik, pelancongan tani dan akuakultur.

Misi

 • Menjadi warga korporat yang terulung dan bertanggungjawab di Negeri Pahang khususnya dan di Malaysia amnya dalam bidang pertanian.
 • Mengembangkan perniagaan sedia ada dan meneroka bidang baru yang berasaskan pertanian termasuk bioteknologi, e-pertanian dan akuakultur.
 • Meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi perladangan dengan memaksimumkan hasil dan keuntungan pada kos yang minimum.
 • Menguatkan kebolehupayaan pengurusan dan guna tenaga syarikat.

Visi

 • Menjadi peneraju utama dalam pembangunan sektor pertanian: 

  • Pengurusan Ladang
  • Industri Huluan & Hiliran
  • Pelancongan Tani
  • Pemprosesan
  • Akuakultur

Strategi

 • Membangunkan dan memperoleh kepakaran profesional dalam sesuatu bidang untuk mencapai kecemerlangan.
 • Menyertai aktiviti perniagaan sinergi.
 • Memperoleh dan mengekalkan pasaran khusus.
 • Membangunkan dan meningkatkan perkongsian pintar.
 • Merevolusikan pertanian menerusi ICT bagi mencapai pertanian yang jitu.

PAUTAN

SUK PAHANG
MPOB
PKPP NEGERI PAHANG
NDPE PKPP
MPOC
PKPP PLANTATION
LKPP PROPERTY
PKPP AGRO
KOPERASI LKPP
DE RHU BEACH RESORT