PERINGATAN INTEGRITI

Video Kesedaran Antirasuah

Dokumentasi & Video SOP Syarikat

Pihak Syarikat telah membangunkan SOP bagi aktiviti kerja di setiap Bahagian, ladang, kilang dan Anak Syarikat sebagai panduan semua anggota perkhidmatan Syarikat dan Anak
Syarikat dalam menjalankan kerja seharian. SOP adalah merupakan dokumen terkawal yang tidak boleh dimuat turun sebagai salinan oleh pihak luar dan hanyalah untuk kegunaan
anggota perkhidmatan LKPP Corporation Sendirian Berhad sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab semua anggota perkhidmatan untuk mematuhi SOP yang telah dibangunkan
agar keseragaman dapat diwujudkan dalam cara kerja yang betul dan cekap di tempat kerja.

Capaian Dokumentasi & Video